Zgłoszenie szkody

Aby ubiegać się o odszkodowanie w trakcie musimy wiedzieć kiedy i w jakiej formie mamy zgłosić do towarzystwa wystąpienie szkody. Jest to kwestia uregulowana w OWU i trzeba bardzo uważać aby dopełnić właściwie tego obowiązku. Naruszenie postanowień OWU w tym zakresie może skutkować odmową wypłaty odszkodowanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kiedy zgłosić szkodę

Termin ten jest określony najczęściej w dniach chociaż niektóre towarzystwa nakładają na ubezpieczonego natychmiastowe zgłoszenie szkody. Trzeba przyznać, że terminy określone w OWU nie są precyzyjne i ich interpretacja może prowadzić do sporów. Niektóre towrzystwa posługują się terminem dni roboczych czyli nie włączając w to soboty i niedzieli. Krótkie terminy do zgłoszenia szkody powodują najwięcej problemów poneiważ często klienci nie są w stanie ich zachować.

Kiedy zaczyna się bieg terminu do zgłoszenia szkody

Terminem takim jest z reguły wystąpienie szkody lub uzyskanie o niej informacji przez uprawnionego do ubezpieczenia. Niektóre towarzystwa stosują jednak nieco bardziej zawiłe konstrukcję, które mogą sprawić wiele problemów. Każą np. zawiadamiać Ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda wprawdzie nie zaistniała ale nastąpiło jakiekolwiek wydarzenie, które mogłoby stanowić podstawę do zgłoszenia roszczenia. Rodzi to poważny problem ponieważ na ubezpieczonego spada odpowiedzialność za ocenę jakiegoś stanu faktycznego, który może ale nie musi przyczynić się do powstania szkody.

W jaki sposób zgłosić szkodę

Gdzieniegdzie szkodę trzeba zgłosić na piśmie ale większość towarzystw nie określa w jakiej formie należy powiadamiać o wystąpieniu szkody. Jednak aby w przyszłości nie było wątpliwości, że szkoda zgłoszona została w terminie warto zgłoszenie takie doręczyć na piśmie. Najbardziej powszechnym sposobem zgłaszania szkody jest powiadomienie telefoniczne. Jednak taka forma powiadomienia może skutkować problemi dowodowymi.

Gdzie należy dokonać zgłoszenia szkody

Nie jest to jasno sprecyzowane. Generalnie szkodę należy zgłaszać do ubezpieczyciela chyba, że w OWU jest wyraźnie napisane, że np. należy zgłaszać ją do odziału, w którym była wykupiona polisa ubezpieczeniowa.

Jaką dokumentacje należy przedstawić

Towarzystwa ubezpieczeniowe nakazują dostarczyć im pisma, roszczenia, nakazy, ekspertyzy czyli całą dokumentację związaną ze szkodą a zwłaszcza taką, która indentyfikuje okoliczności rodzaj i rozmiar szkody. W OWU znajdziemy szczegółoweTags: ,
About Author: admin