Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo lub dobrowolnie przekazywane są Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników i ich domowników zgłoszenia są przekazywane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przejdźmy teraz do omówienia zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego. Na początek mamy osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi. Zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego powinien płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Zaś osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników zgłaszane są według odrębnych przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczenia społecznego rolników.

Osoby, które pobierają emeryturę bądź rentę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub inny właściwy organ emerytalny. ZUS zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego także osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne.

Uczniów, studentów, wychowanków placówek resocjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszają odpowiednio szkoły, uczelnie wyższe, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze. Natomiast dzieci, które jeszcze nie rozpoczęły obowiązku szkolnego do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego. Stypendyści sportowi zgłaszani są przez podmiot wypłacający stypendia.

Osoby bezrobotne są zgłaszane przez urząd pracy. Zaś za osoby, które pobierają stały zasiłek z pomocy społecznej, za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za osoby, które wychodzą z bezdomności odpowiedzialny jest ośrodek pomocy społecznej.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego między innymi żołnierzy, poborowych, policjantów, sędziów, posłów, senatorów następuje według przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń społecznych.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane przez pracodawce albo rolniczą spółdzielnie produkcyjną są osoby, które korzystają z urlopu wychowawczego. Członków rad nadzorczych zgłasza podmiot wypłacający im świadczenie pieniężne, zaś wolontariusze są zgłaszani przez korzystającego.

About Author: p.w.