Jak wybrać ubezpieczenie w pracy?

Tanie ubezpieczenie grupowe w pracy. Ranking aktualnych ofert polis na życie pracownika. Szybka wypłata świadczeń, niska składka polisy. Ochrona życie i zdrowia pracownika. Wykup grupowe ubezpieczenie w pracy – tanio i wygodnie.

Każdy pracodawca ma obowiązek do ubezpieczenia swoich pracowników. Pracownicy mogą podlegać następującym ubezpieczeniom: ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniu rentowemu, ubezpieczeniu chorobowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę pracownikom oraz członkom ich rodzin, a także pracodawcy. Głównym celem ubezpieczenia pracowniczego jest ochrona życia oraz zdrowia wymienionych wcześniej podmiotów.

Ubezpieczenie pracownicze jako ubezpieczenie społeczne

Każdy pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym. Każdy również jest z tego tytułu równo traktowany, a także każdy z nich ma prawo do wypłaty przez państwo gwarantowanej sumy świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Jednak zasada równego traktowania odnosi się także do tego, że wszyscy pracownicy zobowiązani są do uiszczania składek w odpowiednich wysokościach.

Pracownicy podlegają ubezpieczeniom społecznym od chwili zawarcia umowy z pracodawcą, natomiast koniec okresu ubezpieczeniowego kończy się wraz z chwilą ustania stosunku pracy. Jeżeli pracownik podlega kilku stosunkom pracy to z każdego wynagrodzenia odciągana jest odpowiednia składka na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca jako płatnik składek

Mimo, że składki są odprowadzane od wynagrodzenia pracownika, to obowiązki z zakresu ubezpieczeń pracowniczych ciążą na pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia każdego pracownika, w czasie do 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, do ubezpieczenia społecznego (pracowniczego).

Zadaniem każdego pracodawcy jest:

  • obliczanie wysokości składek od wynagrodzenia pracownika,
  • potrącanie odpowiedniej wysokości składek z wynagrodzenia pracownika,
  • odprowadzenie składek do ZUS-u.

Grupowe ubezpieczenia pracowników

Pracodawca może ubezpieczyć swoich pracowników grupowo. Jednak liczba pracowników powinna wynosić mniej więcej 30 osób związanych stosunkiem pracy z daną firmą.

About Author: p.w.