Wina poszkodowanego.

Niejednokrotnie zdarza się, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmawia nam wypłaty odszkodowania, bądź zmniejsza jego kwotę. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź przeważnie możemy znaleźć w Ogólnych Warunkach Umowy. Towarzystwo uwzględnia w nich czego nie obejmuje polisa. Oczywiście warunki te mogą różnić się w zależności od Ubezpieczyciela.

Przeważnie jednak możemy się spodziewać odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku kiedy:
• pojazd nie jest zarejestrowany lub nie posiada ważnego badania technicznego
• pojazd używany jest jako narzędzie przestępstwa
• kierowca nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem
• kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia
• szkoda została wyrządzona umyślnie
• kierowca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
• pojazdem są przewożone niebezpieczne towary, np. substancje chemiczne
• kierowca zostawia kluczyki w pojeździe, który nie jest w zasięgu jego wzroku

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może również zmniejszyć kwotę odszkodowania zgodnie z art.362.k.c. Następuje to w sytuacji, gdy poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Obowiązek jej naprawienia ulega wtedy odpowiedniemu pomniejszeniu. Pod uwagę brany też jest stopień winy obu stron.

Zadajemy sobie zatem pytanie: w jakich przypadkach ubezpieczyciel może uznać, że przyczyniliśmy się do powstania szkody?
• poszkodowany spożywał alkohol z osobą, która kierowała pojazdem i spowodowała wypadek
• poszkodowany świadomie wsiadł do pojazdu, którym kierowała osoba będącą pod wpływem alkoholu
• poszkodowany namawiał do kierowania pojazdem osobę będąca pod wpływem alkoholu
• kierujący pojazdem nie włączył po zmroku przedniego światła, na skutek czego spowodowany został wypadek

Wyżej wymienione sytuacje to najczęściej spotykane błędy kierowców, w których można udowodnić, że to poszkodowany miał wpływ na szkodę lub przyczynił się do jej zwiększenia.
Zdarzają się też sytuacje, że pokrzywdzony musi udzielić pierwszej pomocy lub ratować życie innego człowieka. Może stać się to bezpośrednią przyczyną wypadku komunikacyjnemu. Nie powinno być to zatem uznane za przyczynienie się do niego.

Należy pamiętać przede wszystkim, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie może nam odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli udowodnione zostanie, że braliśmy udział w spowodowaniu jego. Nasza kompensata może jedynie zostać pomniejszona. Stopień przyczynienia i obniżenie sumy odszkodowanie przeważnie określa się procentowo. Oznacza to, że wszystkie świadczenia zostaną obniżone o ten właśnie procent.
Treść artykułu udowadnia, że ubezpieczyciele mogą odmówić nam wypłaty odszkodowania i wcale nie będzie oznaczało to oszustwa. Istnieje bowiem taka możliwość, że osoba pokrzywdzona będzie miała wpływ na wypadek.

Kierowcy bardzo często nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich zachowanie może wyrządzić jakąś szkodę lub być przyczyną kraksy. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać jej warunki, a na pewno dowiemy się z nich, jakich sytuacji nie obejmuje polisa i unikniemy zbędnych nieporozumień.

About Author: MG