Ubezpieczenie Zielona Karta

Jest to ubezpieczenie, które obowiązuje poza granicami państwa, w którym zostało zawarte. Ubezpieczeniem tym objęte są osoby będące posiadaczem lub kierującym pojazdem, którego dane są określone w Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego zwanej Zieloną Kartą.

Wypłacane z polisy odszkodowanie jest dla osób, które zostały poszkodowane przez zagranicznego kierowce. Odszkodowanie ustalane i wypłacane jest w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza bądź kierowcy pojazdu. Maksymalna wysokość wypłaconego odszkodowania zależy od limitów w regulacjach prawnych państwa, w którym miało miejsce zdarzenie lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku składanego przez posiadacza pojazdu lub osobę przez niego upoważnioną w zakładzie ubezpieczeniowym. Okres ubezpieczenia nie może trwać krócej niż 15 dni, ale także nie może przekraczać 1 roku. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dowód ubezpieczenia oraz Zielona Karta.

Jeżeli decydujemy się na zakup Zielonej Karty, warto pamiętać, aby upomnieć się o formularz powypadkowy. Formularz ten zawiera podstawowe dane, które potrzebne są w razie wypadku samochodowego. Zawarte w formularzu powypadkowym są między innymi:

  • dane dotyczące towarzystwa ubezpieczeń,
  • numer polisy,
  • dane dotyczące ubezpieczonego,
  • schemat przedstawiający samochód, na którym w razie wypadku zaznacza się uszkodzone miejsca.

Składka ubezpieczenia jest płatna jednorazowo, podczas zawarcia umowy. W umowie ubezpieczenia można ustalić inne warunki spłaty składki ubezpieczeniowej.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Polski, jednak wcześniej musi zostać wpłacona składka.

Umowa ubezpieczenia zostaje rozwiązana, gdy upływa termin określony w umowie. Również w przypadku, gdy zostają przeniesione prawa własności pojazdu na nowego właściciela bądź w przypadku, gdy klient odstąpi od umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy wiąże się ze zwróceniem oryginalnej Zielonej Karty.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone jeśli kierujący pojazdem był po spożyciu alkoholu, bądź, gdy kierujący pojazdem wszedł w jego posiadanie w sposób niezgodny z prawem, czy też jeżeli kierujący pojazdem posiadał sfałszowane dokumenty ubezpieczenia.

About Author: p.w.