Ubezpieczenie unijne (europejskie)

Szeroki zakres ubezpieczenia unijnego. Jedziesz poza granicę naszego kraju? Wykup ubezpieczenie europejskie online. Pełna ochorna życia i zdrowia Twojego i najbliższych. Ranking ofert ubezpieczenia w Europie. Najtańsze składki, wysokie świadczenia w całej Europie.

Wybierając się w podróż do krajów europejskich warto pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która ułatwia obywatelom 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii uzyskanie dostępu do usług medycznych w trakcie pobytu za granicą.

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Prawo do otrzymania dokumentu mają wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ oraz członkowie ich rodzin; każdy członek rodziny powinien mieć własną kartę. O wydanie karty można się ubiegać, gdy planujemy podróż do krajów europejskich w celach turystycznych, w związku z podróżą służbową, w celu podjęcia studiów lub zostaliśmy oddelegowani do pracy przez polskiego pracodawcę.

Karty EKUZ nie mogą otrzymać osoby, których ubezpieczenie NFZ wygasło lub przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego.

Uprawnienia

Karta uprawnia do korzystania z placówek, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia; posiadacze karty nie mogą bezpłatnie korzystać z prywatnych placówek medycznych. Niektóre publiczne placówki pobierają opłaty za leczenie, które dotyczą obywateli danego państwa w takim samym stopniu, jak posiadaczy EKUZ. Ich listę można znaleźć na stronie internetowej NFZ. Należy również pamiętać, że karta nie zapewnia leczenia choroby lub rany, która została nabyta przed rozpoczęciem podróży.

Osoby ubezpieczone (zatrudnione, renciści, studenci, dzieci i młodzież do 18 roku życia) posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski mogą otrzymać kartę na okres sześciu miesięcy, bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy – na okres dwóch miesięcy, z kolei emeryci – na okres 5 lat.

Karta wydawana jest najczęściej tego samego dnia, po złożeniu wniosku. W przypadku gdy dana osoba nie wyrobiła jej przed wyjazdem, jednak jest uprawniona do jej posiadania, powinna skontaktować się z właściwym oddziałem funduszu w kraju, w celu wystawienia certyfikatu zastępczego zastępującego EKUZ.

About Author: p.w.