Ubezpieczenie przemysłowe

Ubezpieczenia przemysłowe można podzielić na ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe. Przedmiotem ubezpieczenia przemysłowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem. Interes, który da się ocenić w pieniądzu. Tego typu ubezpieczenie chroni przed zniszczeniem i stratą. Przedmiotem ubezpieczenia może być dobytek, mienie i rzeczy wartościowe przed skutkami różnych zdarzeń, wypadków czy katastrof.

W ramach ubezpieczeń przemysłowych wyróżnić ponadto:

 • ubezpieczenia inżynieryjne (techniczne) obejmujące:
 • ubezpieczenie ryzyka montażu, ryzyka budowy,
 • ubezpieczenie gwarancji dla maszyn i urządzeń,
 • ubezpieczenie zniszczenia maszyn i urządzeń
 • oraz ubezpieczenia utraty zysku z tego tytułu,
 • ubezpieczenia elektryczne i elektroniczne,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt,
 • ubezpieczenia utraty zysku w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych.

Najstarszym i najbardziej popularnym rodzajem ubezpieczeń, są ubezpieczenia ogniowe. Istnieje kilka form takich ubezpieczeń:
1. warunki klasyczne, które zawierają standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaś w ramach standardu wyróżnia się:

 • zakres podstawowy,
 • ryzyka dodatkowe,

2. warunki All Risks, które ubezpieczają wszelkie rodzaje ryzyk, z wyjątkiem ryzyk wyłączonych.

Bardzo popularne są również ubezpieczenia kradzieżowe, które zapewniają ochronę przed stratami w wyniku kradzieży oraz stratami wynikającymi ze zniszczeń i uszkodzeń mienia na skutek włamania. W ubezpieczeniach kradzieżowych stosowane są następujące systemy ubezpieczenia:

 • na sumy stałe, gdzie wartość ubezpieczeniowa przedmiotu ubezpieczenia odpowiada ustalonej w umowie sumie ubezpieczenia,
 • na pierwsze ryzyko, gdzie suma ubezpieczenia określana jest jako maksymalna suma odpowiadająca potencjalnej wysokości szkody,
 • ubezpieczenia w wartościach częściowych,
 • ubezpieczenie gotówki w systemie obrotów miesięcznych, gdzie ubezpieczony jest cały obrót gotówkowy ubezpieczonego.
About Author: p.w.