Ubezpieczenie OC ppm

W tym artykule omówimy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów. Ubezpieczenie to ma charakter ubezpieczenia obowiązkowego. Zaczniemy od omówienia podstawowych zasad, które powinny być stanowione przez:

 • ubezpieczenie umowne (stosunek ubezpieczenia, gdy zawrzemy umowę ubezpieczenia),
 • zakład ubezpieczeniowy nie może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
 • brak odpowiedzi na ofertę w ciągu 14 dni uznaje się za jej przyjęcie (tzw. akcept milczący),
 • granice odpowiedzialności: odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego oraz wysokość sumy gwarancyjnej,
 • dodatkowe koszty pokrywane z ubezpieczenia:
 • uzasadnione koszty, które zostały poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody,
 • koszty obrony, które są niezbędne w postępowaniu karnym,
 • w postępowaniu cywilnym koszty zastępstwa prawnego.

Okres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według generalnej zasady wynosi 12 miesięcy. Jednak można zawrzeć umowę także na okres krótkoterminowy (co najmniej na 30 dni), gdy pojazd mechaniczny:

 • jest zarejestrowany na stałe, zaś posiadacz pojazdy prowadzi handel używanymi samochodami,
 • jest zarejestrowany czasowo,
 • bądź jest zarejestrowany za granicą,
 • to pojazd wolnobieżny,
 • to pojazd historyczny.

Jako, że ubezpieczenie OC ppm jest ubezpieczeniem obowiązkowym należy zawrzeć umowę najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Istnieją również inne okoliczności, przed którymi należy zawrzeć umowę ubezpieczenia, między innymi takie jak: wprowadzenie do ruchu:

 • pojazdu wolnobieżnego, historycznego,
 • pojazdu niezarejestrowanego-mechanicznego.
 • zamiar przekroczenia granicy.

Początek odpowiedzialności, jak w przypadku wielu ubezpieczeń, rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z wpłaceniem pierwszej raty składki. Wyjątkiem są natomiast ubezpieczenia na okres krótkoterminowy, umowy zawierane przed zarejestrowaniem pojazdu oraz gdy przedłużamy umowę na kolejny okres ubezpieczenia (12 miesięcy).

Podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwiązanie umowy (czyli na koniec okresu ubezpieczenia) jest upływ okresu ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy następuje również w przypadku wyrejestrowanie pojazdu. Również w przypadku, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia przed rejestracją pojazdu, a do tej rejestracji nie doszło. Na koniec okresu ubezpieczenia może wpłynąć także wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Dodatkowym czynnikiem może być:

 • gdy nasz zakład ubezpieczeń zgłosi upadłość,
 • gdy zarejestrujemy nasz pojazd za granicą,
 • odstąpienie od umowy, która została zawarta na odległość.
About Author: p.w.