Ubezpieczenie OC a ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia majątkowe według kryterium przedmiotowego możemy podzielić na:

  • Ubezpieczenia mienia,
  • Ubezpieczenia OC.

Ubezpieczenie mienia obejmuje tylko obecny majątek ubezpieczonego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem zobowiązań obciążających nie tylko obecny, ale także przyszły majątek ubezpieczającego. Majątkowy aspekt ubezpieczeń OC wynika między innymi z tradycyjnego ujęcia samej odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna może być rozumiana jako: właściwość, że majątek dłużnika jest gwarancją dopełnienia świadczenia.

W ubezpieczeniach mienia odpowiedzialność ubezpieczyciela jest zawsze ograniczona określoną sumą ubezpieczenia, odpowiadającą wartości mienia objętego ochroną ubezpieczeniową, a funkcja kompensacyjna tego mienia ogranicza się wyłącznie do wyrównania rzeczywistej szkody. Natomiast w ubezpieczeniu OC brak jest jakiejkolwiek zależności między wysokością szkody doznanej przez poszkodowanego a wartością majątku posiadanego przez ubezpieczającego (sprawcę szkody). Często może być tak, że wysokość szkody jest znacznie wyższa niż wartość majątku sprawcy szkody.

Inny jest także zakres funkcji kompensacyjnej ubezpieczenia OC, który może obejmować nie tylko rzeczywistą stratę, ale także utracone korzyści, które wierzyciel mógłby osiągnąć, gdyby mu nie wyrządzono szkody. Ponadto w ubezpieczeniach mienia występuje kompensacja szkód rzeczowych, a w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej szkoda może mieć postać zarówno rzeczową, jak i osobową. Oprócz szkody rzeczowej i osobowej wyróżniamy czystą stratę finansową. Czysta strata finansowa występuje w postaci utraty dochodów albo konieczności zapłacenia kary umownej.

Porównując ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia OC stwierdzamy, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełnia dwie funkcje:

  • ochrony majątku osoby ubezpieczonej przed obciążeniami, wynikającymi z tytułu konieczności naprawienia wyrządzonej szkody,
  • ochrony poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody, poprzez przerzucenie na zakład ubezpieczeń zobowiązań odszkodowawczych osoby ubezpieczonej.

W ubezpieczeniu mienia występuje stosunek ubezpieczeniowy: ubezpieczyciel – ubezpieczający, który w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zostaje zastąpiony relacją trzech podmiotów: ubezpieczyciela, ubezpieczającego, poszkodowanego. Zaś występujące w ubezpieczeniach mienia pojęcia: przedmiot ubezpieczenia, wartość ubezpieczenia i suma ubezpieczenia, w ubezpieczeniach OC występują w postaci: przedmiotu ubezpieczenia, zobowiązania z tytułu odpowiedzialności cywilnej i sumy gwarancyjnej.

About Author: p.w.