Ubezpieczenie NW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

O ubezpieczeniach komunikacyjnych możemy mówić w ujęciu wąskim i szerokim. W wąskim znaczeniu jest to: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; ubezpieczenie autocasco (AC); ubezpieczenie assistance; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu. Natomiast w szerokim znaczeniu ubezpieczenia komunikacyjne są to wszystkie wymienione ubezpieczenia w ujęciu wąskim, ale także są to dodatkowo: ubezpieczenia transportowe, tzn. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Ubezpieczenie NW ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego. Przedmiotem tego ubezpieczenia są trwałe następstwa wypadków drogowych, które powstały w związku z ruchem pojazdu, które polega na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczeniem objętym jest kierujący pojazdem oraz pasażerowie pojazdu, którzy posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują na stałe w Polsce.

Za nieszczęśliwy wypadek w ubezpieczeniu NW uważa się między innymi:

  • szkodę wywołaną w trakcie wysiadania lub wsiadania do pojazdu,
  • szkodę wywołaną trakcie jazdy pojazdem,
  • szkodę wywołaną w pojeździe, w trakcie przebywania w nim, podczas postoju lub naprawy.

Natomiast ubezpieczeniem NW nie są objęte zdarzenia:

  • powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez osobę, która nie posiada stosownych uprawnień do kierowania pojazdem,
  • powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez osobę, która jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  • powstałe przez winę pasażera będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  • powstałe umyślnie przez posiadacza pojazdu.

Umowę ubezpieczenia NW zawiera się na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez klienta. Zawierana jest w formie bezimiennej, jednakże wskazuje się w niej imię i nazwisko, bądź nazwę właściciela pojazdu. W umowie powinny być zawarte:

  • dane pojazdu,
  • dane właściciela,
  • dane użytkownika.

Okres ubezpieczenia trwa przeważnie rok, jednak umowę można zawrzeć na czas krótszy. Jeżeli nastąpi do zbycia pojazdu, obowiązki ubezpieczeniowe przechodzą na nabywce pojazdu. Składkę ubezpieczenia płaci się jednorazowo podczas zawarcia umowy ubezpieczenia.

Odpowiedzialność ubezpieczeniowa kończy się wraz z upływem końcowego terminu, określonego w dokumencie ubezpieczeniowym. Skończyć się może z dniem odstąpienia od umowy przez ubezpieczającego, bądź z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

About Author: p.w.