Ubezpieczenie majątkowe mienia albo odpowiedzialności cywilnej.

Suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia uległa zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy może także z tej samej przyczyny dokonać zakład ubezpieczeń, zawiadamiając o tym jednocześnie ubezpieczającego.

Zmniejszenie jednak pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pierwszego tego miesiąca, w którym ubezpieczający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym zakład ubezpieczeń zawiadomił ubezpieczającego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

O ile nie umówiono się inaczej, suma pieniężna wypłacona przez zakład ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od poniesionej szkody. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, każdy z zakładów ubezpieczeń odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. Jest to bardzo ważna zasada.

About Author: admin