Ubezpieczenie graniczne – sprawdź szczegóły

Poczucie bezpieczeństwa dla siebie i innych osób na drodze z polisą graniczną. Ubezpieczenie OC dla każdego kierowcy. Jednorazowa opłata w ubezpieczeniu granicznym. Ograniczone formalności, szybka procedura umowy. Zabezpiecz się przy wyjeździe za granicę. Ranking ubezpieczeń granicznych.

Obowiązek ubezpieczenia

Ubezpieczenie granicznej do obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej konieczne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, którzy nie posiadają Zielonej Karty lub biuro narodowe kraju, w którym jest zarejestrowany pojazd, nie jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego. Ponieważ jest to jedno z ubezpieczeń OC, ubezpieczyciel bierze na siebie odpowiedzialność finansową za konsekwencję szkód wyrządzonym osobom trzecim.

Szczegółowe wytyczne

Umowę o ubezpieczenie graniczne zawiera się na okres 30 dni, a w przypadku jej wygaśnięcia lub utraty ważności Zielonej Karty, umowę zawiera się na okres minimum 30 dni (z możliwością przedłużenia maksymalnie do 12 miesięcy). Umowa jest zawierana na granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Istnieją ściśle określone sumy gwarancyjne:

  • 2 500 000 euro dla osoby poszkodowanej
  • 500 000 euro w przypadku szkody w mieniu (dla jednego zdarzenia)

Powyższe sumy są ustalone przy wykorzystaniu średniego kursu walut obcych obowiązującym w dniu wyrządzonej szkody, dla jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych osób.

About Author: p.w.