Ubezpieczenie finansowe

Tanie ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. Całkowita ochrona, bezpieczeństwo, komfortowe warunki współpracy dla każdego. Gwarancja ubezpieczenia, najtańsza oferta. Atrakcyjne zniżki dla zainteresowanych. Zadbaj o swoją przyszłość finansową – skorzystaj z rankungu polis finansowych.

Jest to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u różnego rodzaju kredytodawców przez niedotrzymanie od określonych kredytobiorców w ściśle określonych sytuacjach należności za udzielony przez kredytodawcę kredyt. Ubezpieczenia finansowe mogą być realizowane w formie umowy ubezpieczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Gwarancja ubezpieczeniowa polega na tym, że w zamian za opłatę niskiej składki ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń przyjmuje – w miejsce dłużnika – rolę gwaranta terminowej i kwotowej zapłaty określonych należności na rzecz beneficjenta gwarancji. Wysokość składki naliczana jest zazwyczaj od sumy gwarancyjnej i zależy od szeregu czynników, takich jak:

  • rodzaj gwarancji,
  • sytuacja finansowa podmiotu ubiegającego się o gwarancję,
  • czas trwania,
  • forma zabezpieczenia.

Przykładowe gwarancje podlegające ubezpieczeniu to:

  • gwarancja spłaty należności celno – podatkowych, gdzie przedmiotem gwarancji może być cło, opłata celna, opłata depozytowa,
  • gwarancja zapłaty wadium, które zapłacić musi uczestnik przetargu przed przystąpieniem do niego,
  • gwarancja zwrotu zaliczki, gdzie przedmiotem jest spłata przez zaliczkobiorcę zaliczki przekazanej mu przez zaliczkodawcę.
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu, zapewniająca wypłatę środków inwestorowi w sytuacji nie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w kontrakcie.
About Author: p.w.