Ubezpieczenie domku letniskowego

Ochrona domku letniskowego od zdarzeń losowych. Elastyczny zakres ubezpieczenia dla każdego. Możliwość samodzielnego wyboru okresu ochronnego polisy i ubezpieczenia OC. Ranking najlepszych ofert polis ubezpieczeniowych domku letniskowego.

Domki letniskowe, zwykle dalece oddalone od stałego miejsca zamieszkania, przez większą część roku pozostają opuszczone, co naraża je na ryzyko dewastacji, kradzieży czy innych zdarzeń losowych. Stąd, aby mieć pewność, że po skończonym urlopie nasze mienie objęte ochroną, warto wykupić ubezpieczenie domku letniskowego.

Polisy charakteryzuje możliwość dopasowania ich do zakresu potrzeb zarówno ubezpieczeniowych jak i  inansowych klienta, którym może być właściciel lub posiadacz domku. Ubezpieczenie może objąć nie tylko samo dom letniskowy, ale także otaczającą go zabudowę, obiekty małej architektury czy mienie ruchome (meble, odzież, przedmioty użytku domowego, sprzęt turystyczny i sportowy czy drobny inwentarz żywy). W pełnym zakresie polisa jest ważna 365 dni w roku, przez całą dobę; można jednak dostosować ten okres do własnych potrzeb.

Zakres i rozszerzenia

Zakres standardowy polisy obejmuje odszkodowanie za następujące zdarzenia: ogień, eksplozja, śnieg, powódź, huragan, uderzenie pojazdu czy pioruna, trzęsienie ziemi, uzasadnioną akcję ratowniczą, upadek drzew itd.

Za dodatkową opłata można wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego na terenie wskazanym jako miejsce ubezpieczenia, użytkowaniem tamże mienia ruchomego czy posiadaniem zwierząt domowych.

Również za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe na skutek, kradzieży z włamaniem czy rozboju.

About Author: p.w.