Ubezpieczenia dla seniorów

Najniższa składka polisy dla seniorów i emerytów. Najkorzystniejsze warunki zabezpieczenia życia i zdrowia. Bezpieczeństwo, gwarancja wypłaty składki, szerokie grono zadowolonych klientów. Najlepszy ubezpieczyciel – znajdziesz go z rankingiem online dla wszystkich.

Ubezpieczenie rentowe

Podstawowym celem ubezpieczeń rentowych jest zabezpieczenie materialne starości – tych wszystkich okresów, w których człowiek jest pozbawiony dochodów lub są one niewystarczające, albo gdy wzrastają potrzeby. Dlatego też stanowi pewnego rodzaju oszczędzanie.

W ubezpieczeniach rentowych dobre zdrowie ubezpieczonego nie jest korzystne dla zakładu ubezpieczeń, stąd nie prowadzi underwritingu, czyli selekcji ryzyka, nie stosuje się bowiem w ubezpieczeniach rentowych negatywnej selekcji, co by podwyższało stawkę dla osób wybitnie zdrowych.

Składka ubezpieczenia rentowego

Składki płacone w tym ubezpieczeniu mają charakter jednorazowy. Podstawą kalkulacji składki w ubezpieczeniach rentowych jest ustalenie obecnej wartości płaconych w przyszłości świadczeń rentowych. Jest to tak zwana składka netto, którą powiększa się o koszty akwizycyjno-administracyjne i zysk.

Wyróżniamy następujące rodzaje rent:

1. Według ogólnej konstrukcji, renty:

 • pewne,
 • gwarantowane,
 • życiowe.

2. Według odstępów czasowych płatności, renty płatne:

 • rocznie,
 • kwartalnie,
 • miesięcznie.

3. Według terminu płatności, renty:

 • płatne z góry,
 • płatne z dołu.

4. Według okresu rozpoczęcia płatności, wyróżniamy renty:

 • odroczone,
 • natychmiast płatne.

5. Według zakresu podmiotowego, renty:

 • na jedno życie,
 • na dwa życia.

6. Według dodatkowych płatności po śmierci rentobiorcy, renty:

 • bez odprawy pośmiertnej,
 • z odprawą pośmiertną,
 • z chronionym kapitałem,
 • ze zwrotem składek.

7. Według wysokości kolejnych wypłat, renty:

 • stałe,
 • rosnące.
About Author: p.w.