Ubezpieczenia rolne

Polsce ubezpieczenia rolne obejmują:

  • ubezpieczenia dobrowolne,
  • ubezpieczenia obowiązkowe.

Ubezpieczenia dobrowolne w rolnictwie najczęściej dotyczą ubezpieczeń takich jak:
1. ubezpieczenia mienia ruchomego, obejmującego:

  • ruchomości domowe: sprzęt, meble, dzieła sztuki, i inne,
  • inwentarz martwy: maszyny, narzędzia, sprzęt rolniczy, nawozy, pasze i inne,
  • zwierzęta gospodarskie,
  • przechowywane ziemiopłody.

2. ubezpieczenia upraw, plonów, drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych. Ubezpieczenie to obejmuje szkody powstałe na skutek takich zdarzeń losowych jak: gradobicie, powódź, przymrozki, złe przezimowanie, huragan, ogień.
3. ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności. Ubezpieczeniem takim obejmowane są najczęściej: zwierzęta hodowlane oraz użytkowe bydło, trzoda chlewna, drób, konie, zwierzęta futerkowe, ryby i pasieki.
4. ubezpieczenia maszyn rolniczych.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczyć możemy:

  • ubezpieczenie OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dotyczy ono jedynie osób fizycznych. Zawierane jest zazwyczaj na jeden rok, ale automatycznie przedłużane jest na rok kolejny. Składka ubezpieczeniowa wyliczana jest na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego.
  • ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku: ognia, kradzieży, powodzi, gradu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego. Suma ubezpieczenia ustalana jest odrębnie dla każdego budynku, z uwzględnieniem jego parametrów technicznych i przeznaczenia, i podlega corocznej aktualizacji.
About Author: p.w.