Ubezpieczenia grupowe

W strukturze ubezpieczeń na życie nie ma wyodrębnionej osobnej grupy o nazwie ubezpieczenia grupowe, dlatego też ciężko jest je zdefiniować. W Polsce przeważają ubezpieczenia grupowe o charakterze ochronnym. Mają one na celu pokrycie ryzyka śmierci, poszerzane o ryzyka dodatkowe wypadkowo – chorobowe oraz ryzyka dotyczące rodziny ubezpieczonego.

Wśród ubezpieczeń grupowych rozróżniamy:

 1. Ubezpieczenia zarówno z indywidualną, jak i grupową oceną ryzyka, co wiąże się z różnym bądź jednolitym pokryciem ubezpieczeniowym poszczególnych członków grupy.
 2. Ubezpieczenia o różnym sposobie formowania grup.
 3. Ubezpieczenia obejmujące tylko ryzyko, jak i ubezpieczenie z częścią oszczędnościową.
 4. Ubezpieczenia, przy których składka jest płacona przez przedstawiciela ubezpieczonych lub przez ubezpieczonych.
 5. Ubezpieczenia z możliwością lub bez możliwości kontynuowania, po okresie uczestnictwa w grupie.
 6. Ubezpieczenia z zastosowaniem lub bez zastosowania karencji.
 7. Ubezpieczenia z różnym zakresem podmiotowym.
 8. Ubezpieczenia z różnym zakresem ryzyk.

Podstawowe różnice pomiędzy ubezpieczeniami indywidualnymi a ubezpieczeniami grupowymi, stanowiące o istocie tych ubezpieczeń, dotyczą między innymi:
1. Sposobu zawierania ubezpieczenia: Umowa zawierana jest między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczającym, którym jest przedstawiciel ubezpieczonych. Zakład ubezpieczeń zazwyczaj wystawia jedną, wspólną polisę na całą grupę, a poszczególnym ubezpieczonym – skrócone dowody ubezpieczenia.
2. Podmiotów i zakresu ubezpieczenia: Ubezpieczenie grupowe nie obejmuje tylko głównego członka grupy. Podmiotem ubezpieczenia są także współubezpieczeni: współmałżonek, dzieci. W ubezpieczeniach grupowych dużą rolę odgrywają ubezpieczenia dodatkowe wypadkowe.
3. Administrowania ubezpieczeniem:.
4. Początku i końca odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: W ubezpieczeniach grupowych zdarza się że odpowiedzialność rozpoczyna się przed wpłaceniem składki, czego nie można doświadczyć w ubezpieczeniach indywidualnych. Zaś odpowiedzialność w stosunku do poszczególnych członków grupy kończy się z chwilą:

 • odejścia z grupy,
 • osiągnięcia wieku 65 lat (lub innego),
 • rozwiązania umowy grupowej,
 • śmierci ubezpieczonego.

5. Underwritingu (oceny i selekcji ryzyka): Ocena i selekcja ryzyka zależy od przyjętych reguł ubezpieczania.

About Author: p.w.