Ubezpieczenia finansowe

Jest to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u wszelkiego rodzaju kredytodawców przez niedotrzymanie od określonych kredytobiorców w ściśle określonych sytuacjach należności za udzielony przez kredytodawcę kredyt. Ubezpieczenie finansowe mogą być realizowane w formie umowy ubezpieczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia kredytów dzielą się na ubezpieczenia kredytów finansowych i towarowych. Ubezpieczenia kredytów finansowych dotyczą głównie kredytów bankowych. Ubezpieczenia te dotyczą głównie:

 1. kredytów hipotecznych, zaciąganych zazwyczaj przez osoby fizyczne na zakup mieszkania,
 2. kredytów zaciąganych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 3. kredytów konsumpcyjnych zaciąganych przez osoby fizyczne.
 4. Przedmiotem ubezpieczeń kredytów towarowych są należności należne kredytodawcy z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, zgodnie z danymi zawartymi w fakturach, w okresie objętym ubezpieczeniem. Najczęstsze ubezpieczenia tego typu:
 • ubezpieczenia należności leasingowych,
 • ubezpieczenia należności factoringowych,
 • ubezpieczenia sprzedaży ratalnej.

Gwarancja ubezpieczeniowa polega na tym, że w zamian za opłatę niskiej składki ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń przyjmuje – w miejsce dłużnika – rolę gwaranta terminowej i kwotowej zapłaty określonych należności na rzecz beneficjenta gwarancji. Wysokość składki naliczana jest zazwyczaj od sumy gwarancyjnej i zależy od szeregu czynników, takich jak:

 • rodzaj gwarancji,
 • sytuacja finansowa podmiotu ubiegającego się o gwarancję,
 • czas trwania,
 • forma zabezpieczenia.

Przykładowe gwarancje podlegające ubezpieczeniu to:

 • gwarancja spłaty należności celno – podatkowych, gdzie przedmiotem gwarancji może być cło, opłata celna, opłata depozytowa,
 • gwarancja zapłaty wadium, które zapłacić musi uczestnik przetargu przed przystąpieniem do niego,
 • gwarancja zwrotu zaliczki, gdzie przedmiotem jest spłata przez zaliczkobiorcę zaliczki przekazanej mu przez zaliczkodawcę.
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu, zapewniająca wypłatę środków inwestorowi w sytuacji nie spełnienia przez wykonawcę warunków określonych w kontrakcie.
About Author: p.w.