Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

Ubezpieczenia te nazywane są także ryzykami dodatkowymi lub opcjami. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe są prowadzone zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej. Jest ono dodatkiem, uzupełnieniem do ubezpieczenia na życie, które stanowi pewnego rodzaju ubezpieczenie podstawowe. Mimo to zauważalne są pewne różnice, które dotyczą między innymi początku odpowiedzialności oraz jej końca, zasad przejścia na ubezpieczenie bezskładkowe, obowiązków ubezpieczającego, a także tworzenia rezerw matematycznych. Dlatego też ubezpieczenia dodatkowe nie mają wartości wykupowej.

Najczęściej oferowane ryzyka dodatkowe do ubezpieczeń na życie:
1. Z zakresu ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie z tytułu kalectwa (inwalidztwa) wskutek nieszczęśliwego wypadku.

2. Z zakresu ubezpieczeń niezdolności do pracy:

 • zwolnienie z opłaty składki z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku lub choroby, czyli tak zwane ubezpieczenie składki,
 • świadczenie z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku lub choroby.

3. Z zakresu ubezpieczeń chorobowych:

 • zwrot kosztów leczenia,
 • inne ubezpieczenia chorobowe, w tym ubezpieczenie ciężkich chorób.

Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem można uznać zdarzenie, które spełnia wszystkie warunki:

 1. Wywołane jest przez siły działające z zewnątrz na ciało osoby ubezpieczonej,
 2. Występuje w sposób nagły,
 3. Działa wbrew woli poszkodowanego,
 4. Powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu (kalectwo) w następstwie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bądź śmierć osoby ubezpieczonej.

Stosowanie ryzyk dodatkowych jest ograniczone do określonego wieku ubezpieczonego. Niektóre zakłady oferują ubezpieczenie ryzyk dodatkowych jedynie równocześnie z zawarciem ubezpieczenia podstawowego. Jednak ubezpieczony może zawsze zrezygnować z ubezpieczenia dodatkowego. Przy ubezpieczeniu ryzyk dodatkowych wzrasta możliwość antyselekcji, dlatego zakłady ostrożniej podchodzą do oceny ryzyka, stosując specjalne kryteria przyjęcia do ubezpieczenia:

 • wiek ubezpieczonego,
 • zawód ubezpieczonego,
 • ocenę stanu zdrowia,
 • ocenę trybu życia i spędzania wolnego czasu.
About Author: p.w.