Szkoda całkowita-problematyka.

W Polskim prawie nie ma dokładnej, jednoznacznej definicji czym jest szkoda całkowita. Jednak art.363 § 1 k.c. stanowi, iż gdy przywrócenie uszkodzonemu pojazdowi stanu poprzedniego jest niemożliwe, albo pociąga za sobą zbyt duże koszty naprawy, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Przykładem może być kradzież lub zupełne rozbicie pojazdu, który nie nadaje się więcej do użytku. W takich przypadkach mowa jest o szkodzie całkowitej.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniach AC.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych OC i AC (auto-casco), istnieje różnica między określeniem szkody jako całkowitej. W sytuacji, gdy posiadamy wykupione dla naszego pojazdu ubezpieczenie AC i nasze auto ulegnie zniszczeniu, odpowiedź na pytanie czy mamy do czynienie ze szkodą całkowitą znajdziemy w Ogólnych Warunkach Umowy. Przed podpisaniem takiego dokumentu powinniśmy się z nim należycie zapoznać, ponieważ znajdują się w nim wszystkie prawa i obowiązki zarówno nasze, jak i Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Znajdziemy tam również postanowienie mówiące o przypadkach, w których nie jesteśmy objęci ochroną polisy. Tylko i wyłącznie od ubezpieczyciela zależy czy wyda on pozwolenie na naprawę naszego pojazdu. My w tym wypadku nie możemy o tym decydować. Wszystko zależy od progu opłacalności naprawy. Przeważnie w większości towarzystw równy jest on 70%, ale może wahać się od 60-80% wartości posiadanego pojazdu. Jeśli okaże się, że koszty naprawy będą przekraczały podane progi, niestety ubezpieczyciel odmówi nam pozwolenia na naprawę naszego pojazdu, a szkoda zostanie uznana za całkowitą. Co to oznacza? Towarzystwo Ubezpieczeniowe będzie musiało wypłacić nam odszkodowanie. Jego wysokość ustalana będzie na podstawie pomniejszenia wartości naszego pojazdu jeszcze przed zniszczeniem o wartość pojazdu już po wypadku.

Naprawa auta po stwierdzeniu szkody całkowitej.

Może się zdarzyć jednak, że mimo stwierdzenia przez ubezpieczyciela, że wywołana szkoda jest całkowitą, my będziemy chcieli naprawić nasze auto. Oczywiście jest to możliwe. Ponieważ nadal jesteśmy właścicielami pojazdu.  Chociaż zdarzyć się może również, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmie go, ale nie należy to od jego obowiązków. W takim przypadku nie możemy jednak oczekiwać, że zostanie nam wypłacona kompensata lub ubezpieczyciel udzieli nam jakiejkolwiek pomocy. Tej natomiast możemy oczekiwać w sytuacji, gdy zdecydujemy się na sprzedanie zniszczonego pojazdu.

Szkoda całkowita w ubezpieczeniach OC.

Jeśli natomiast mamy do czynienia ze szkodą w ubezpieczeniu OC,  kwestia ta wywołała wiele nieporozumień, wynikiem czego wszczęto postępowania sądowe. I tak Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał orzeczenie w dniu 12 lutego 1992r. (sygn. akt I ACr 30/92), z którego wynika, iż szkoda całkowita występuje w sytuacji, gdy pojazd nie nadaje się do naprawy, a koszt naprawienia skasowanego pojazdu przekracza jego wartość w dniu likwidacji szkody. Dochodzi również do takich sytuacji, iż nawet jeśli szkoda ma być ustanowiona z tytułu ubezpieczenia OC, zakład w którym wykupiliśmy polisę będzie wzorował się na warunkach zawartych w umowach ubezpieczenie AC (auto-casco). Co to oznacza? Próg opłacalności będzie wynosił od 60-80%. Pamiętajmy jednak, że w polskim kodeksie prawnym nie ma takiego postanowienia.

About Author: MG