Stosunek ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenie majątkowe jest to rodzaj ubezpieczenia, który odpowiedzialny jest za ubezpieczenie majątku w postaci rzeczy lub sytuacji majątkowych. Ubezpieczenie majątkowe dotyczy jedynie negatywnych zdarzeń losowych. Zdarzenia te pociągają za sobą szkodę, którą da się określić za pomocą miernika pieniężnego. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia regulowany jest bądź w umowie bądź w ustawie. Do ubezpieczeń majątkowych zaliczyć możemy: ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Stosunek ubezpieczenia majątkowego powstaje poprzez zawarcie umowy pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń, na wniosek ubezpieczającego. W związku z umową zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty ubezpieczonemu odszkodowania za poniesione szkody, określone w umowie. Natomiast ubezpieczony zobowiązany jest do opłacania składki ubezpieczeniowej.

Jeżeli ubezpieczamy majątek na wypadek całkowitego lub częściowego zniszczenia bądź kradzieży, warto przeprowadzić dogłębną analizę posiadanego majątku oraz dostępnych wariantów ubezpieczenia. Pierwszą rzecz jaką powinno się określić to wartość na jaką chcemy ubezpieczyć nasz majątek. Dlatego też powinniśmy go rzetelnie oszacować. Należy pamiętać, o tym że w przypadku zawyżenia rzeczywistej wartości majątku, będziemy opłacać stosownie wysokie stawki. Zaś jeżeli wydarzy się szkoda, rzeczoznawca zakwestionuje wartość majątku, wskutek tego dostaniemy mniejsze odszkodowanie, niż było ustalone przez nas w umowie.

Jako moment zawarcia umowy traktuje się wystawienie polisy ubezpieczeniowej. Polisa ubezpieczeniowa zawiera:

  • ogólne warunki danego rodzaju ubezpieczenia,
  • dane dotyczące zakładu ubezpieczeniowego i ubezpieczającego,
  • przedmiot ubezpieczenia,
  • sumę ubezpieczenia i składek.

Suma ubezpieczenia określa maksymalną wartość odszkodowania, które zostanie wypłacone przez ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia przy całkowitej jego utracie. Jeżeli szkoda objęła tylko część majątku zostanie wypłacona tylko część składki ubezpieczeniowej.

Podsumowując, przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest ryzyko majątkowe obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej. Natomiast podmiotem są osoby fizyczne i prawne. Szkoda ma charakter wymierny w pieniądzu i zawsze ma charakter zdarzenia negatywnego (na przykład: pożar, gradobicie, powódź, kradzież). Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie przedmiotu ubezpieczenia. Świadczeniem ubezpieczenia jest wypłacane przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie. Umowa ubezpieczenia majątkowego jest wyłącznie krótkoterminowa. Wynosi ona mniej niż 1 rok.

About Author: p.w.