Rodzaje roszczeń w Aviva

Screenshot of www.aviva.pl

Szeroka gama różnych wydarzeń spotyka nas na co dzień. W przypadku wystąpienia tych poważniejszych, należy wystąpić z roszczeniem. Typy roszczeń, z którymi można wystąpić w towarzystwie Aviva, są następujące- śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu, śmierć wskutek NW przy pracy, śmierć małżonka oraz śmierć małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć rodzica – w tym rodzica małżonka, śmierć dziecka oraz śmierć dziecka wskutek NW oraz osierocenie dziecka.

Aby złożyć roszczenie należy przygotować następujące dokumenty podstawowe: oryginał wypełnionego „Formularza zgłoszenia roszczenia-śmierć”, oryginał lub poświadczoną zgodność za oryginałem kopii odpisu skróconego aktu zgonu, kopię karty statycznej do karty zgonu tudzież innego dokumentu, który potwierdza przyczynę śmierci, kopię dokumentu tożsamości osoby uprawnionej oraz w stosunku do uprawnionych, którzy nie posiadają pełnej zdolności prawnej, opiekuna prawnego tej osoby oraz inne dokumenty wskazane przez pracownika towarzystwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie roszczenia.

W przypadku zlecenia wypłaty świadczenia na konto instytucji lub osoby innej niż uprawnionego, obowiązkowo powinno być ono poświadczone za własnoręcznością podpisu notarialnie. Natomiast uprawnienia do poświadczenia dokumentów, za zgodnością z oryginałem posiada: Broker, pośrednik ubezpieczeniowy, osoby upoważnione w Filiach, Oddziałach, Biurach oraz Przedstawicielstwach Aviva, wystawca dokumentu, notariusz oraz ubezpieczający gdy jest nim zakład pracy.

About Author: p.w.