Przedmiot ubezpieczenia oraz rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątkowe odnoszą się do mienia osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie może zawierać 3 rodzaje mienia:
1. mury domu i budynku mieszkalnego (wielorodzinnego),
2. elementy stałe domu lub mieszkania, do których należy zaliczyć:

 • drzwi i okna,
 • urządzenia i elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej,
 • piece i kominki,
 • wykończenie sufitów, ścian i podłóg, czy płytki ceramiczne, powłoki malarskie, tapety, boazerie,
 • meblościanki, meble wbudowane, antresole,

3. mienie ruchome:

 • meble stojące i wiszące,
 • urządzenia gospodarstwa domowego,
 • zapasy, odzież oraz przedmioty osobistego użytku,
 • sprzęt sportowy, turystyczny czy rehabilitacyjny,
 • sprzęt elektroniczny, fotograficzny oraz muzyczny,
 • dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie,
 • wartości pieniężne, papiery wartościowe oraz biżuteria,
 • rzeczy wypożyczone (jeżeli posiadamy dokument potwierdzenia wypożyczenia),
 • niektóre zwierzęta domowe (koty, psy, ptaki, ryby) pod warunkiem, że nie są utrzymywane w celach hodowlanych bądź handlowych.

Wymienione rodzaje majątku mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie następujących ryzyk:

 • mury: od żywiołów,
 • elementy stałe: od żywiołów i kradzieży,
 • mienie ruchome: od żywiołów i kradzieży,
 • przedmioty wartościowe: od żywiołów i kradzieży,
 • dom w budowie: od żywiołów,
 • domek letniskowy: od żywiołów i kradzieży.

Wyróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń majątkowych:
1. Ochrona mienia od szkód spowodowanych żywiołami.
Ubezpieczenie to zapewnia odszkodowanie za uszkodzenie majątku ubezpieczonych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych na skutek zdarzeń losowych obejmujących:

 • pożary,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozje,
 • huragany,
 • powodzie,
 • trzęsienia ziemi,
 • śnieg,
 • grad.

2. Ochrona mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Ubezpieczenie to jest forma zabezpieczenia przed skutkami utraty lub zniszczenia mienia, będącymi efektem działalności przestępczej. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być przedmioty ruchome, będące własnością lub będące w posiadaniu osoby ubezpieczonej.

3. Odpowiedzialność cywilna.
Jest to najpopularniejszy rodzaj ubezpieczenia majątkowego. Chroni przed odpowiedzialnością finansową ubezpieczonego za swoje działanie w sferze prywatnej jak i zawodowej.

4. Ubezpieczenia NNW.
Inaczej – Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Nieszczęśliwe wypadki w tym przypadku to między innymi nieplanowane, nieszczęśliwe zdarzenia losowe, na skutek których nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego.

5. Ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO).
Zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, takich jak: żywioły, wypadki, zaginięcia, kradzież oraz rabunek.

6. Ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montażu.
Jest to ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka związanego z wykonaniem kontraktu budowlanego oraz montażowego, które może zakłócić realizacje projektu inwestycyjnego.

7. Ubezpieczenia utraty zysku.
Przedmiotem ubezpieczenia jest utrata zysku spowodowana przerwą w działalności powstałą na skutek zdarzeń losowych.

About Author: p.w.