Podstawowe zasady ubezpieczeń posagowych

Sprawdź jak zbezpieczyć przyszłość swojego dziecka. Poznaj podstawowe zasad ubezpieczenia posagowego dla dziecka. Spokojne życie z polisą dla każdego. Wysokie świadczenia z oprocentowaniem, niskie składki, obsługa online przez Internet. Jesteś rodzicem? Koniecznie poznaj zasady ubezpieczeń posagowych.

Ubezpieczenie posagowe polega na tym, że ubezpieczający zawiera odpowiednią umowę ubezpieczenia. W umowie tej zobowiązuje się on do płacenia składki. Podstawowym celem tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie dziecku możliwości kształcenia się. Głównie chodzi o możliwość kształcenia się na studiach wyższych czy o zdobycie zawodu w ramach innej nauki. Mamy tu do czynienia również z pomocą w rozpoczęciu samodzielnego życia po zawarciu związku małżeńskiego (między innymi wydatki związane z zakupem mieszkania i z jego urządzeniem).

W ubezpieczeniu tym dziecko, na rzecz którego przygotowany jest posag, nie jest ubezpieczonym, natomiast jest pewnego rodzaju uposażonym, ponieważ:

 • Uposażenie jest stałe,
 • W przypadku śmierci uposażonego dziecka w okresie ubezpieczania, o ile nie ma innego dziecka, na które mógłby przejść posag, ubezpieczenie przepada.

Ubezpieczonym i ubezpieczającym jest w tym przypadku osoba ubezpieczająca. Rzadko zdarza się, że ubezpieczający nie jest ubezpieczonym. Okres ubezpieczenia zależny jest od tego, w jakim wieku jest dziecko w chwili ubezpieczenia, a trwa on zazwyczaj od 18 do 25 roku życia dziecka. W tym wieku obecne dziecko wchodzi w dorosłe, samodzielne życie i może potrzebować wsparcia finansowego. Minimalny wiek, w którym można ubezpieczyć dziecko wynosi zero. Oznacza to, że już dzień po porodzie można udać się do zakładu ubezpieczeń i zawrzeć ubezpieczenie na rzecz tego dziecka. Natomiast w przypadku śmierci dziecka, zakład ubezpieczeń wypłaca wartość wpłaconych składek, po odliczeniu kosztów, bądź wartość wykupu polisy wraz z udziałem w zysku.

Wypłata podstawowego świadczenia przez zakład następuje po okresie ubezpieczenia. Istnieje jednak możliwość wcześniejszej wypłaty świadczenia, które nosi nazwę zredukowanej sumy świadczenia albo wartości wykupu. Możliwość ta występuje w przypadku, gdy uposażony:

 • ukończył lat 18,
 • zawarł związek małżeński,
 • rozpoczął naukę w szkole wyższej,
 • wszedł w posiadanie samodzielnego mieszkania,
 • musiał poddać się leczeniu ratującemu mu życie,
 • ubezpieczenie trwa określoną minimalną liczbę lat.

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci (posagowe) prowadzone jest w następujących wariantach:

 1. Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci bez renty.
 2. Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci z rentą.
 3. Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci „na dwa życia”.
 4. Ubezpieczenie młodzieżowe i stypendialne.
 5. Ubezpieczenie rozszerzone o umowy dodatkowe.

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci bez renty

Ubezpieczenie to jest nastawione na gromadzenie kapitału dla dziecka potrzebnego przy rozpoczęciu dorosłego życia. Ubezpieczenie to oprócz rodziców mogą zawrzeć także krewni. Zakres ubezpieczenia dziecka bez renty obejmuje:

 • świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, powiększone o udział w zysku,
 • zwrot składki lub wartość wykupu polisy,
 • odstąpienie od poboru składki w razie śmierci ubezpieczającego w okresie opłacania składki.

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci z rentą

Cel danego ubezpieczenia nie opiera się tylko na (jak w przypadku ubezpieczenia dzieci bez renty) gromadzeniu kapitału, ułatwiającego wejście do dorosłego i samodzielnego życia. Cel ubezpieczenia zapatrzenia dzieci z rentą opiera się na zabezpieczeniu dziecka w przypadku śmierci osoby utrzymującej dziecko. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla rodziców lub prawnych opiekunów. Z ubezpieczenia tego wypłacane są następujące świadczenia:

 • suma pieniężna powiększona o udziały w zysku, płatna uposażonemu dziecku po okresie ubezpieczenia,
 • zwrot składki lub wartość wykupu polisy w razie śmierci dziecka w okresie ubezpieczenia,
 • odstąpienie od poboru składki w razie śmierci ubezpieczonego w okresie opłacania składki,
 • renta dla dziecka w wysokości określonej w warunkach ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego płatna do końca okresu ubezpieczenia,
 • przedłużenie renty, o której mowa w punkcje wyżej, dożywotnio, jeżeli w okresie ubezpieczenia dziecko wskutek nieszczęśliwego wypadku stanie się niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Ubezpieczenie zaopatrzenia dziecka „na dwa życia”

Ubezpieczenie na „dwa życia” – czyli na ogół nażycie obojga rodziców. Ubezpieczenie to jest odmianą ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci z rentą. Nie występuje bez renty, gdyż jego głównym walorem jest to, że następuje wypłata renty niezależnie od tego, który z małżonków umiera, oraz wypłacie podwyższonej renty w przypadku śmierci obojga rodziców. Ubezpieczenie te jest nazywane także ubezpieczeniem „na pierwsze życie”, gdyż realizacja ryzyka ubezpieczeniowego następuje po pierwszej śmierci. Pozostałe zasady są takie same jak w przypadku zwykłego ubezpieczenia zaopatrzenia dziecka z rentą.

Ubezpieczenie młodzieżowe i stypendialne

Zakres ubezpieczenia młodzieżowego obejmuje:

 • w razie śmierci uposażonego przed 18 rokiem życia – świadczenie w wysokości wartości wykupu,
 • w razie śmierci uposażonego w okresie między 18 a 25 rokiem życia, w przypadku gdy uposażony nie nabył wcześniej prawa do wypłaty sumy ubezpieczenia – świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, z udziałem w zysku (płatnej upoważnionym członkom rodziny uposażonego),
 • w razie dożycia przez uposażonego 18 lat – świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, z udziałem w zysku, płatne w przypadku zawarcia pierwszego związku małżeńskiego przed 25 rokiem życia,
 • w razie dożycia przez uposażonego 25 lat i niezawarcia przed tym związku małżeńskiego – świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wraz z udziałem w zysku,
 • w razie śmierci ubezpieczającego – zwolnienie z opłaty składki.

Ubezpieczenie młodzieżowe może być zawarte na dowolny okres, jednak nie krótszy niż 5 lat. Zaś składka jest opłaca do wieku, w którym uposażony ukończy 18 lat.

Okres ubezpieczenia stypendialnego jest dowolny, jednak nie krótszy niż 5 lat. Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • w razie śmierci uposażonego przed końcem okresu składkowego – świadczenie w wysokości wartości wykupu,
 • w razie śmierci uposażonego po końcu okresu składkowe, a przed końcem pobierania stypendium – świadczenie w wysokości zdyskontowanej wartości przyszłych wypłat świadczenia stypendialnego, należnych do końca trwania umowy,
 • w razie dożycia przez uposażonego końca okresu składkowego – wypłata aktualnej sumy ubezpieczenia w formie stypendium,
 • w razie śmierci ubezpieczającego – zwolnienie z opłaty składki.
About Author: p.w.