Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia terminowe na wypadek śmierci

W ubezpieczeniu terminowym na wypadek śmierci w umowie zawarty jest termin, na jaki ubezpieczony będzie posiadać ubezpieczenie. Jeżeli osoba ta umrze w podanym terminie, zakład wypłaci świadczenie ubezpieczeniowe. Celem ubezpieczenia jest:

 1. Zabezpieczenie rodziny w ustalonym okresie na wypadek śmierci jednego z jej członków, który jako jedyny lub razem z inną osobą zarabiał, na utrzymanie gospodarstwa domowego, by po jego śmierci rodzina nie zubożała i mogła żyć na normalnym poziomie.
 2. Zabezpieczenie rodziny lub innych osób na wypadek kosztów związanych ze śmiercią ubezpieczonego.

Jeżeli czas trwania ubezpieczenia terminowego wynosi rok lub mniej składkę ustala się według faktycznego ryzyka, wynikającego z prawdopodobieństwa śmierci (tablic trwania życia). Tak ustaloną wysokość (wartość netto) powiększamy o koszty i ewentualny zysk zakładu ubezpieczeń i wychodzi składka do zapłaty (wartość brutto). W przypadku dłuższego terminu trwania ubezpieczenia wysokość składki netto odpowiada łącznemu ryzyku dla całego okresu ubezpieczenia. Składka brutto w stosunku do składki netto jest dużo wyższa, gdyż w jej skład wchodzą dość wysokie koszty administracyjne zakładu ubezpieczeń.

Po zakończeniu ubezpieczenia, ubezpieczający nie ma w stosunku do zakładu ubezpieczeń żadnych roszczeń. Zaś zwrot składki w przypadku braku śmierci ubezpieczonego nie występuje.

Ubezpieczenie terminowe na życie może występować w różnych wariantach:
1. Ubezpieczenie terminowe stałe (level term).
2. Ubezpieczenie terminowe odnawialne (renewable).
3. Ubezpieczenie terminowe zamienne (convertable).
4. Ubezpieczenie terminowe z możliwością wzrostu bądź z automatycznym wzrostem.
5. Ubezpieczenie terminowe malejące:

 • Powiązane z kredytem,
 • Stanowiące zapewnienie dochodu rodzinie.

6. Ubezpieczenie terminowe dla przedsiębiorstw:

 • Ubezpieczenie kluczowych pracowników,
 • Ochrona udziałów wspólnika.

Ubezpieczenie na całe życie

W porównaniu do ubezpieczenia terminowego na wypadek śmierci, ubezpieczenie na całe życie nie posiada terminu ubezpieczenia. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie to trwa do śmierci ubezpieczonego. Wtedy właśnie ubezpieczenie się kończy i następuje wypłata świadczenia. Można zauważyć więc, że w tym ubezpieczeniu w porównaniu do ubezpieczenia terminowego, świadczenie jest zawsze wypłacane.

Osoby młode mogą odczuć różnicę finansową pomiędzy ubezpieczeniem na całe życie, a ubezpieczeniem terminowym, gdyż ubezpieczenie na całe życie jest dla nich znacznie droższe. Jeżeli ubezpieczymy się w młodym wieku to przez następne 20 lat stawka będzie bardzo wysoka i znacznie bardziej opłacałoby się podpisywać rok w rok nowe ubezpieczenie roczne w ubezpieczeniu terminowym.

Ubezpieczenie na całe życie może występować w następujących wariantach:

 1. Bez udziału w zysku.
 2. Z udziałem w zysku.
 3. W wariancie „niskokosztowym” (low cost whole life).
 4. Z opłatą składki przez cały okres ubezpieczenia.
 5. Ze skróconą opłatą składki.
 6. Z wypłatą świadczenia po dożyciu określonego (późnego) wieku.

Ubezpieczenie na dożycie

Ubezpieczenie na dożycie to typowe ubezpieczenie oszczędnościowe, w którym określa się termin oraz sumę ubezpieczenia. Zakończenie ubezpieczenie zwykle wypada na schyłek aktywności zarobkowej, gdyż wtedy zauważalny jest spadek dochodów. Wysokość składek jest zależna od czasu trwania ubezpieczenia oraz od wieku ubezpieczanego. Ta forma oszczędzania różni się od wkładów bankowych, tym że w przypadku śmierci ubezpieczonego, zgromadzone świadczenie przepada. Zakład ubezpieczeń rozdziela dane środki na wypłatę świadczeń żyjącym.

Ubezpieczenie na dożycie ma często charakter tak zwanego ubezpieczenia emerytalnego. Głównie dlatego, że w trakcie dużej aktywności zawodowej oszczędzamy na rzecz przyszłej emerytury. Możliwe jest wówczas utrzymywanie funduszu ubezpieczeniowego, tworzonego ze składek, albo w złotych, albo w jednostkach uczestnictwa.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci i dożycie

Rodzaj ubezpieczenia mieszanego, na który składa się ubezpieczenie terminowe i ubezpieczenie na dożycie. Zachowuje wszelkie walory ubezpieczenia, przy pełnym uwzględnieniu czynnika oszczędnościowego. Dlatego też ubezpieczenie to nazywane jest ubezpieczeniem kapitałowym.

Celem ubezpieczenia jest utrzymanie standardu życia rodziny po śmierci jednego z jej członków. Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia, jeżeli ubezpieczony umrze w okresie ubezpieczenia oraz jeżeli przeżyje okres ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia zazwyczaj jest dość długi i trwa niemniej niż 10 lat. Pozwala to na ustalenie wysokiej sumy ubezpieczenia przy rozsądnej wysokości składki. Składka netto wynosi dokładnie sumę składek netto za ubezpieczenie terminowe i za ubezpieczenie na dożycie.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci i dożycie występuję w następujących wariantach:

 1. Bez udziału w zysku.
 2. Z udziałem w zysku.
 3. Jako niskokosztowa polisa na wypadek śmierci i dożycie związana ze spłatą kredytu hipotecznego (low cost endowment).
 4. Różny stosunek wypłaty w przypadku śmierci i w przypadku dożycia.
 5. Z częściową wypłatą kapitału w okresie ubezpieczenia.
 6. Z gwarantowaną wypłatą po okresie ubezpieczenia.
 7. Jako ubezpieczenie uelastycznione.
About Author: p.w.