Podmiot ubezpieczenia

W umowie ubezpieczenia występują dwie strony. Jedną z nich jest zakład ubezpieczeń, natomiast drugą stroną jest ubezpieczający. Zakład ubezpieczeń przejmuje ryzyko ubezpieczeniowe, pobierając za to składkę. Osobą ubezpieczającą jest zaś osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do zapłaty składek.

Osobą, na życie której zawarte jest ubezpieczenie może być ubezpieczający, bądź inna osoba wymieniona w umowie, którą określamy jako ubezpieczony. Zatem dochodzimy do wniosku, że w ubezpieczeniu o życiu mogą wystąpić dwie sytuacje, kiedy:

  • ubezpieczamy własne życie,
  • ubezpieczamy cudze życie.

Początkowo nie było problemów związanych z ubezpieczaniem cudzego życia. Jednak z czasem pojawiły się obawy, że ubezpieczona zostanie osoba, która umrze, w krótkim czasie, a ubezpieczający w ten sposób będzie chciał osiągnąć dochód. W XVIII wieku w kilku krajach postanowiono dać kres takim praktykom. Ustanowiono, że należy wykazać tak zwany interes ubezpieczeniowy, który występuje w następujących przypadkach:
1. W rodzinie:

  • Ubezpieczenie własnego życia,
  • Męża w stosunku do żony i żony w stosunku do męża.

2. W interesach:

  • Pracodawcy w stosunku do życia „kluczowych” pracowników,
  • Wierzyciela w stosunku do życia dłużnika,
  • Partnerów – właścicieli firmy w stosunku do życia pozostałych partnerów.

3. Rodziców w stosunku do dzieci i dzieci w stosunku do rodziców.
4. Rodzeństwa.
5. Dziadków w stosunku do wnuków.

Interes ubezpieczeniowy ustala się przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W wielu krajach, w tym w Polsce nie ma tak rygorystycznych zasad dotyczących interesu ubezpieczeniowego w przypadku ubezpieczania w rodzinie. Występuje jedynie zasada, aby nie ubezpieczać cudzego życia na wypadek śmierci bez zgody tej osoby. Ubezpieczający powinien dysponować pisemną zgodą, gdy udaje się do zakładu ubezpieczeń. W Polsce dokonuje się przeważnie tylko ubezpieczeń na własne życie, a ubezpieczający i ubezpieczony jest tą samą osobą. Ułatwia to pracę zakładom ubezpieczeń i zmniejsza ryzyko oszustwa.

About Author: p.w.