Początek i koniec odpowiedzialności i wyłączenia odpowiedzialności oraz umowa ubezpieczenia

Początek i koniec odpowiedzialności

Odpowiedzialność towarzystwa rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia umowy z ubezpieczającym, o ile ubezpieczający wpłaci pierwszą ratę składki. Zaś okres ubezpieczenia trwa od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności przez okres, za który została opłacona składka. Nie trwa jednak dłużej niż rok. Jeżeli następuje przeniesienie posiadania lub własności mienia ubezpieczonego na inną osobę, to z dniem tego przeniesienia kończy się okres ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności

Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadać za szkody ubezpieczającego, które wiadomo, że:

 • nie przekraczają równowartości najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników,
 • powstały w ubezpieczonych rzeczach z poddawaniem ich w procesie technologicznym działaniu ognia lub ciepła lub w związku z wytwarzaniem albo z przekazywaniem przez nie w procesie technologicznym ognia lub ciepła,
 • powstały w silnikach spalinowych spowodowane przez wybuch mający miejsce w komorze spalania,
 • powstały w przełącznikach elektrycznych, które spowodowane zostały wybuchem powstałym w wyniku występującego w nich ciśnienia gazów.

Umowa ubezpieczenia

Umowa ta zawierana jest tylko i wyłącznie na podstawie wniosku na formularzu zakładu ubezpieczeniowego. Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę ubezpieczającego,
 • adres zamieszkania ubezpieczającego,
 • miejsce ubezpieczenia,
 • rodzaj prowadzonej działalności przez ubezpieczającego,
 • przedmiot ubezpieczenia,
 • sumę ubezpieczenia,
 • okres ubezpieczenia.

Aby umowa ubezpieczenia uznana została za zawartą, powinna być podpisana przez ubezpieczającego oraz zakład ubezpieczeń oraz zostać powinna wpłacona pierwsza rata składki ubezpieczeniowej (bądź całość sumy ubezpieczenia). Ubezpieczyciel wystawia polisę, która oznacza potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli strony nie określiły, na jaki czas zawierają ubezpieczenie, oznacza to, że okres ubezpieczenia zawarty jest na okres 1 roku.

About Author: p.w.