Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu i ich składki

Ubezpieczeniu zdrowotnemu można podlegać dobrowolnie, ale i obowiązkowo.

Ubezpieczonymi w Narodowym Funduszu Zdrowia dobrowolnie są:

 • osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • osoby zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE lub EOG,
 • osoby nie posiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EOG, zaś przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej,
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Polsce,
 • odbywający staż adaptacyjny,
 • osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EOG, które odbywają kurs języka polskiego.

Osoby podlegające ubezpieczeniu dobrowolnie są płatnikami składek na własne ubezpieczenie, którzy same je finansują. Podlegają one ubezpieczeniu na podstawie umowy zawartej z właściwym oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawę składek dla tej grupy ubezpieczonych stanowi kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Do dobrowolnego ubezpieczenia mogą zgłaszać się osoby niepodlegające obowiązkowo temu ubezpieczeniu.

Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje między innymi:

 • osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczenie społecznym rolników,
 • żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 • poborowych odbywających służbę zastępczą,
 • poborowych pełniących służbę w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu,
 • żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszy:
 1. Biura Ochrony Rządu,
 2. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 3. Agencji Wywiadu,
 4. Straży Granicznej,
 5. Służby Celnej,
 6. Służby Więziennej,
 7. Państwowej Straży Pożarnej,
 • posłów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego,
 • sędziów i prokuratorów,
 • osoby pobierające emeryturę lub rentę,
 • uczniów oraz dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • studentów, uczestników studiów doktoranckich, niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
 • bezrobotnych, niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zgłoszonych przez te osoby członków rodziny, ustaje po upływie 30 dni, od dnia wygaśnięcia obowiązku tego ubezpieczenia.

Jeżeli chodzi o osoby, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.

Składka i opłaty dodatkowe

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale 2014r. wyniosło 3 896,97zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2014r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 350,73zł.

Opłata dodatkowa – NFZ uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, które nie były ubezpieczone:

 • w okresie od 3 miesięcy do roku od wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 779, 39zł
 • w okresie powyżej 1 roku do 2 lat w wysokości 1 948, 49zł
 • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat w wysokości 3 896, 97zł
 • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat w wysokości 5 845, 46zł
 • w okresie powyżej 10 lat w wysokości 7 793, 94zł

(Źródło www.nfz.gov.pl)

Płatnik składek ma obowiązek przekazywać drogą elektroniczną do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zestawienie składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobranych z uwzględnieniem obniżenia do wysokości zaliczki, zawierające informacje o wysokości tych składek. Natomiast w formie papierowej zestawienie składek może być przekazywane przez płatników składek rozliczających składki za nie więcej niż 5 ubezpieczonych.

About Author: p.w.