Odpowiednie ubezpieczenie od kradzieży

Boisz się o swój majątek? Już dziś wykup ubepzieczenie od kradzieży online. Nie musisz wychodzić z domu, by zabezpieczyć się. Ranking polis od kradzieży dla każdego. Tanie ubezpieczenie mienia, szybka wypłata świadczenia. Polisy na każdą kieszeń.

Ubezpieczenie od kradzieży pozwala uzyskać odszkodowanie za szkody materialne powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub aktów wandalizmu (zwykle za dodatkową opłatą). Ochrona dotyczy również sprzętu przenośnego, używanego poza miejscem ubezpieczenia. Mienie może być także ubezpieczone od samej próby włamania do zamkniętego pomieszczenia.

Do kogo jest adresowane?

Ubezpieczenie jest adresowane głównie do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach. Przedmiot ubezpieczenia może stanowić: wszelkie wyposażenie – maszyny i urządzenia, środki obrotowe, gotówka, mienie osób trzecich, mienie pracownicze etc.

Wysokość odszkodowania

Firmy ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do wypłaty odszkodowania w kwocie nie większej niż kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności. Podstaw ustalenia wysokości szkody stanowi rachunek sporządzony przez Ubezpieczającego oraz stan faktyczny szkody i okoliczności jej powstania stwierdzone przez przedstawiciela firmy. Wypłata odszkodowania następuje w terminie określonym w umowie; zwykle jest to okres 30 dni od zawiadomienia o szkodzie.

Wyłączenia

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyrządzone na skutek przywłaszczenia czy fałszerstwa oraz umyślne spowodowane przez ubezpieczającego lub na skutek jego niedbalstwa.

Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę ubezpieczonego mienia oraz zapewnia rekompensatę w razie jego utraty na skutek szkód powstałych w wyniku zdarzeń objętych umową. Pozwala tym samym uniknąć poważnych problemów związanych z funkcjonowaniem firm i przedsiębiorstw.

About Author: p.w.