Ocena wartości życia ludzkiego

Patrząc z punktu widzenia ubezpieczenia, życie ludzkie warte jest tyle, ile wynosi strata finansowa związana z jego śmiercią, która dotyka osoby pozostałe przy życiu, zależne finansowo od osoby zmarłej. Ważne jest zatem ustalenie ile takowa strata wynosi.

Straty finansowe związane ze śmiercią obejmują następujące obszary:
1. Koszty związane ze śmiercią:

  • koszty choroby (leki, leczenie, opieka), nie pokryte z innych źródeł,
  • koszty pogrzebu i nagrobka,
  • koszty związane ze zmianami własnościowymi majątku zmarłego,
  • inne niespodziewane wydatki.

2. Stratę dochodów przez osoby pozostałe przy życiu, korzystające uprzednio z tych dochodów.

Jedną z metod obliczania wartości życia ludzkiego jest HLV (human life value). Aby obliczyć za pomocą tej metody wartość życia ludzkiego, należy:

  1. Oszacować przeciętne roczne zarobki w okresie od obecnego wieku danej osoby do wieku emerytalnego.
  2. Odjąć część, która jest przeznaczana na wydatki własne, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie na życie i chorobowe.
  3. Określić obecną wartość tego, co dana osoba zarobiłaby na rzecz innych, na podstawie odpowiedniej stopy dyskonta.

Metoda HLV posiada wiele mankamentów i stwarza różne problemy w razie próby jej zastosowania. Trudno jest w niej określić między innymi:

  • przyszły wzrost poborów (zależy on od stadium kariery, od obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy),
  • okres przyszłej pracy (nie zawsze do wieku emerytalnego, pewien odsetek osób umarłby wcześniej w sposób naturalny),
  • część zarobków dla innych w tak długim okresie,
  • stopę dyskonta.

Nie wdając się w szczegółowe obliczenia, przyjmuje się, że suma ubezpieczenia nie powinna przekraczać (około) dziesięciokrotnej rocznej wartości dochodów. Dla osób starszych przyjmuje się około pięciokrotną roczną wysokość dochodów, natomiast dla osób młodych może to być np. piętnastokrotna roczna wysokość. Zbyt wysoka suma ubezpieczenia budzi wątpliwość i obawy, że ubezpieczony nie da rady zapłacić tak wysokiej składki.

About Author: p.w.