Obowiązki stron przy kupnie i sprzedaży pojazdu.

Jeśli zdecydujemy się na kupno lub sprzedaż samochodu powinniśmy wiedzieć jakie obowiązki będziemy musieli spełnić, by wszystko odbyło się poprawnie i zgodnie z prawem.

Umowa sprzedaży

Najważniejszą częścią transakcji jest podpisanie przez strony umowy kupna-sprzedaży. Jest to dokument, na którym sprzedający zrzeka się prawa do pojazdu i przekazuje go w ręce kupującego. Konieczne jest by była przygotowana w formie pisemnej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron, które nie mogą się różnić między sobą. Musi ona zawierać bardzo dokładne dane osób dokonujących transakcji (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, itp.), datę jej zawarcia, oraz podpisy stron. Ważne także jest dokładne opisanie samochodu. Należy podać numery silnika, nadwozia i dowodu rejestracyjnego, oraz rok produkcji i model. Są to bardzo istotne informacje, których brak może spowodować unieważnienie umowy.

Obowiązki Kupującego.

Niestety spisanie umowy i zapłacenie odpowiedniej kwoty za pojazd, nie oznacza końca obowiązków nowego właściciela.  Następnym krokiem, który powinniśmy zrobić jest udanie się do Wydziału Komunikacji. Mamy na to dokładnie 30 dni od daty, w której została podpisana umowa. W urzędzie należy zarejestrować pojazd przedstawiając takie dokumenty jak dowody: własności pojazdu (np. rachunek, umowa sprzedaży czy faktura), osobistego i rejestracyjnego oraz ważnego ubezpieczenia od  Odpowiedzialności Cywilnej.

Jako kupujący mamy również prawo zmiany ubezpieczyciela, u którego została wykupiona polisa. Na podjęcie tej decyzji mamy również 30 dni. Jeśli się na to zdecydujemy sprzedającemu zostaną zwrócone składki, które zostały zapłacone z wyprzedzeniem. Należy więc pamiętać, że jeśli nie wypowiemy umowy, a podpiszemy drugą z innym ubezpieczycielem, będziemy musieli płacić za dwie polisy.

Może również dojść do sytuacji, w której osoba sprzedająca nie miała wykupionego ubezpieczenia OC. Oczywiste jest, że my musimy je nabyć, ponieważ za brak polisy zostaniemy ukarani. Powinniśmy ją posiadać najpóźniej w dzień, kiedy kupiliśmy pojazd.

Ostatnim obowiązkiem jaki musi zostać spełniony jest opłacenie podatku od czynności cywilno prawnych. Równy jest on 2% od wartości rynkowej nabytego pojazdu.

Obowiązki sprzedającego

Sprzedający również musi udać się do Wydziału Komunikacji i zgłosić zmianę właściciela samochodu. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy kupujący spowoduje wypadek lub zostanie ukarany grzywną. Unikniemy wtedy niepotrzebnych problemów.

Kolejną instytucją, którą należy powiadomić o dokonanej transakcji jest ubezpieczyciel. Mamy na to 30 dni od daty sprzedania. Oczywiście kupujący powinien dowiedzieć się od nas kiedy kończy się ważność polisy. Jeśli wypowie on umowę wykupionego przez nas ubezpieczenia, będziemy mogli ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek. Warto więc porozmawiać o tym z nabywcą i przedstawić mu odpowiednią umowę, na której on musi się podpisać. Będzie do to jedyny dowód upoważniający nas do zwrotu.

About Author: MG