Jakie są cele ubezpieczenia na życie?

Ubezpieczenie na życie nie wiąże się tylko i wyłącznie ze śmiercią ubezpieczonego, ponieważ ważne jest ono także w trakcie jego życia. Oprócz zapewnienia środków finansowych rodzinie zmarłego – ubezpieczonego, ma też na celu zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami, jak i jest formą oszczędności.

Jak już wcześniej zostało napisane, głównym celem jest zapewnienie osobom zależnym finansowo od ubezpieczonego określonego standardu życia po jego śmierci poprzez wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Osobami zależnymi finansowo są współmałżonkowie, którzy nie pracują, bądź zarabiają zbyt mało, by utrzymać resztę rodziny. W innym przypadku mogą to być starsi rodzice zmarłego, którzy nie posiadają żadnych lub prawie żadnych dochodów. Zdarza się, że osobami zależnymi są inni członkowie rodziny. Mogą oni z różnych przyczyn pozostawać bez pracy i znajdować się pod całkowitą lub częściową opieką finansową ubezpieczonego.

Kolejnym celem jest wyrównanie, bądź zmniejszenie strat. Jednakże nie chodzi o straty emocjonalne związane z bólem czy cierpieniem. Chodzi głównie o straty materialne, związane ze śmiercią jedynego żywiciela w rodzinie. Ubezpieczenie na życie jest mało istotne w przypadku bardzo zamożnych ludzi, jak i ubogich. Gdyż w jednym i drugim przypadku rodzina nie odczuje wcale lub odczuje w niewielkim stopniu, straty materialne po ich śmierci. Dlatego też jeżeli śmierć nie spowoduje dla nikogo żadnych strat, to ubezpieczenie nie ma sensu.

Następnym celem, na który warto zwrócić uwagę jest zabezpieczenie siebie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń, w postaci:

  • kalectwa,
  • niezdolności do pracy,
  • choroby.

Zdarzenia te powodują, że możemy osiągać dochodów, a koszty naszego utrzymania zwiększają się. Dlatego zabezpieczenie to jest istotne. Również ze względu na to, że rozciąga się ono na osoby zależne finansowo, które mogą stracić środki do życia.

Niemniej ważnym celem ubezpieczenia jest akumulowanie i pomnażanie oszczędności, gdyż bezpieczenie ma na celu zagwarantowanie lepszych warunków materialnych w trudniejszych okresach życia, kosztem składki płaconej, gdy ubezpieczony znajduje się w lepszej sytuacji materialnej i posiada nadwyżki finansowe. Można także zagospodarować nadwyżkę finansową w innej formie. Najbardziej optymalną opcją jest stworzenie pakietu inwestycyjnego, czyli skupienie się na kilku formach inwestowania. Co więcej, oprócz inwestowania finansowych środków w formie ubezpieczenia, możemy również wybrać spośród między innymi:

  • funduszy emerytalnych,
  • funduszy inwestycyjnych,
  • lokat bankowych,
  • akcji,
  • obligacji i bonów skarbowych,
  • innych papierów wartościowych.
About Author: p.w.