Jak obliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Obliczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest trudne. Trzeba jednak pamiętać, że jest ona miesięczna i niepodzielna. W praktyce oznacza to, że składkę za cały miesiąc należy zapłacić nawet, gdy zatrudnienie zostanie podjęte w połowie miesiąca.

Podstawa wymiaru składki

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest obliczana w zależności od tego, z jakiego tytułu podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę stosuje się przepisy prawne, które określają podstawę wymiaru składek na ich ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Należy jednak wspomnieć o kilku zastrzeżeniach: dla pracowników nie stosuje się wyłączenia wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy na skutek choroby lub czasowego odosobnienia z powodu choroby zakaźnej oraz nie stosuje się ograniczenia kwoty odpowiadającej 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy, a także pomniejsza się podstawę wymiaru składki o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe pracownika.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne uznają natomiast zadeklarowaną kwotę, która nie może być jednak niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Gdy ubezpieczony uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła objętego obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, składki od każdego z nich należy odprowadzać oddzielnie.

Odliczenia od podstaw

Składka zdrowotna jest odliczana od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób duchownych. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa niż zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, obniża się ją do wysokości tej zaliczki.

Kto odprowadza składki?

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, pozostających w stosunku służbowym lub odbywającym służbę zastępczą składka jest obliczana, pobierana i odprowadzana przez ich płatnika, czyli pracodawcę. Jeśli jednak świadczenia pracownicze są wypłacane z FGŚP, do odprowadzenia składki zobowiązany jest podmiot wypłacający świadczenie. Osoby samozatrudnione muszą odprowadzać składki samodzielnie.

About Author: p.w.