Haczyki w polisach na życie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził kilkaset wzorców umów dotyczących różnego rodzaju polis na życie. Kontrola ta wykazała, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych stosuje w umowach zapisy, które naruszają prawa i interesy ich klientów.

Najczęściej zastrzeżenia dotyczyły niejednoznacznych lub nieprecyzyjnych postanowień, co pozwalało na ich swobodną interpretację, a także zapisów o zmianie zakresu świadczeń lub wyłączeniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego po ukończeniu przez ubezpieczonego 70 lat.

Ponadto w umowach znaleziono również inne nieprawidłowe zapisy, które m.in.: dawały ubezpieczonemu bardzo krótki okres na zawiadomienie o wystąpieniu zdarzenia podlegającego wypłacie odszkodowania, zmuszały do wpłaty zaległych składek w celu wznowienia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub do indeksacji składki bez podniesienia sumy ubezpieczenia oraz wydłużały okres wypłaty świadczenia. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mające tego typu zapisy w swoich umowach zostały ukarane przez UOKiK, jednak nie sprawiło to, że zaniechały one stosowania nieuczciwych praktyk.

Co trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach na życie?

Ubezpieczenia indywidualne należą do grupy ubezpieczeń osobowych. Zawiera się pomiędzy konsumentem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Mogą one dotyczyć różnych aspektów: ochrony życia i zdrowia, zaopatrzenia dzieci czy łączyć w sobie cechy polisy na życie z inwestowaniem w fundusze kapitałowe. Najpopularniejsze są obecnie ubezpieczenia na życie i zdrowie (w tym posiadania zdolności do podjęcia pracy zarobkowej).

Ich celem jest przede wszystkim wypłata świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego lub dożycia określonego w umowie wieku. Pieniądze są również wypłacane, gdy ubezpieczony ucierpi na skutek nieszczęśliwego wypadku lub straci zdolność do podejmowania pracy zarobkowej.

Zakres ubezpieczenia

UOKiK najwięcej zastrzeżeń miał co do zapisów ogólnych warunków ubezpieczeń, które umożliwiały towarzystwom ubezpieczeniowym zmianę zakresu świadczeń bez zgody ubezpieczonego. W ten sposób ubezpieczyciel posiadał jednostronne prawo do decydowania o warunkach polisy w trakcie jej obowiązywania. Zgodnie z prawem klient towarzystwa ubezpieczeniowego powinien mieć możliwość do korzystania z tych samych świadczeń przez cały okres obowiązywania wykupionej przez niego polisy.

Problematyczne okazały się również zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Dla wykupujących polisy na życie najważniejszy jest bowiem zakres sytuacji, w których zostanie wypłacone świadczenie. Powinny być więc one określone jasno i precyzyjnie, by obie strony umowy nie miały żadnych wątpliwości, które ze zdarzeń powodują wypłatę świadczenia, a które do niej nie zobowiązują lub zmniejszają wysokość odszkodowania.

Jeśli są one niejednoznacznie określone, towarzystwo ubezpieczeń może pozwolić sobie na swobodną interpretację tychże zapisów i odmówić wypłaty pieniędzy. Zgodnie z prawem wszystkie niejasności muszą być tłumaczone na korzyść konsumenta, jednak praktyka pokazuje, że ubezpieczyciele często nie stosują się do tej zasady.

About Author: p.w.