Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Nie wolno zapomnieć, że wyjeżdżając za granicę powinniśmy przed wyjazdem zgromadzić dokumentację, która będzie dowodem na to, że jesteśmy ubezpieczeni w naszym rodzimym kraju. Jest to niezbędne w przypadku gdyby coś nam się stało za granicą i chcielibyśmy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Mowa tu o kracie EKUZ czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.

O EKUZ w kilku słowach

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest to dokument, dzięki któremu w trakcie czasowego pobytu w jakimś państwie członkowskim UE, będziemy mieli prawo do skorzystania z określonych niezbędnych świadczeń medycznych u lekarzy specjalistów, w przychodniach i szpitalach funkcjonujących w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w określonym kraju członkowskim.
Od 1 stycznia 2006r. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego przybrała formę karty kredytowej. EKUZ jest więc dokumentem stwierdzającym fakt płacenia składek w ramach publicznego systemu ubezpieczeń w swoim kraju. EKUZ gwarantuje prawo do nieodpłatnych świadczeń medycznych w czasie pobytu na terenie innego państwa, lecz co ważne jedynie świadczeń o charakterze niezbędnym, wiążących się przede wszystkim z udzieleniem pierwszej pomocy medycznej. Ocena tego czy pacjent może być obsłużony w zagranicznej placówce służby zdrowia będzie spoczywała na lekarzu.

Kto potrzebuje karty EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest potrzebna osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, a które wybierają się do jednego z krajów UE. Dotyczy to osób, które udają się za granicę na pobyt czasowy bez względu na cel podróży.
O karcie powinny myśleć również cudzoziemcy, którzy wybierają się do Polski. Karta będzie wymagana w czasie wizyty w polskich placówkach ochrony zdrowia, które podpisały kontrakty z NFZ.

Jeśli nie posiadasz EKUZ

EKUZ musisz okać bezpośrednio w zagranicznej placówce służby zdrowia. W razie jej braku chory, przebywający na terenie obcego kraju, będzie zmuszony pokryć w całości koszty udzielonego mu świadczenia. Po opuszczeniu szpitala, przychodni czy gabinetu lekarskiego, musi pobrać rachunek za wykonaną usługę medyczną, wraz z dokumentacją medyczną i przełożyć je po powrocie do ojczyzny w NFZ. Jeśli NFZ potwierdzi, że dokumenty są dowodem wykonanej usługi i skonsultuje z zagraniczną placówką zakres świadczenia, ubezpieczony będzie mógł uzyskać zwrot poniesionych kosztów, jako że ubezpieczenie w jednym z europejskich krajów daje mu prawo do podobnego zakresu bezpłatnych świadczeń w innych krajach. Brak EKUZ nie wpływa na to prawo, powoduje jedynie, że koszty pomocy medycznej trzeba najpierw pokryć z własnej kieszeni.
Dochodzenie należnego zwrotu środków w NFZ trwa jednak bardzo długo, jest mozolne i powoduje często zwrot środków w kwocie mniejszej niż poniesione. By uniknąć takich nieporozumień, warto zadbać przed wyjazdem o EKUZ, choćby „na wszelki wypadek”.

Kiedy EKUZ nie pomoże

Są świadczenia medyczne, z których korzystanie w innym kraju będzie skutkowało obowiązkiem opłaty. W każdym z krajów system opieki zdrowotnej jest zorganizowany w różny sposób i nie wszędzie dostęp do służby zdrowia jest darmowy. Niektóre zabiegi i badania mające charakter odpłatny mogą różnić się między sobą w każdym z krajów.
Każdy kraj ustala kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych. Polski ubezpieczony udający się za granicę będzie, w zakresie uprawnień do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest objęta tamtejszym systemem opieki zdrowotnej.
W wielu miejscowościach turystycznych lekarze praktykują prywatnie i obciążają pacjentów pełnymi kosztami leczenia, które nigdy nie będą podlegały zwrotowi.
W Hiszpanii trzeba płacić za usługi dentystyczne, w Grecji koszt dodatkowych badań ambulatoryjnych pokrywa pacjent ale na szczęście jest to jedynie kilka euro.
Trzeba będzie jednak płacić za m.in. transport medyczny do Polski. Koszty takiego transportu to kwoty rzędu kilku-kilkunastu tysięcy złotych, i aby ich uniknąć, należy zadbać o komercyjne, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, które będzie miało charakter dodatkowy względem ubezpieczenia z NFZ i w razie zachorowania może pokryć koszty medycznego transportu lotniczego do kraju. W przypadku np. bólu zęba, należy zawsze pamiętać, że bezpłatna pomoc medyczna obejmuje tylko świadczenia niezbędne, a zatem na podstawie EKUZ będzie można liczyć wyłącznie na pomoc doraźną, a nie na skomplikowane, długotrwałe leczenie.
Szczegółowe zasady systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach oraz odpłatności za pewne świadczenia medyczne można sprawdzić na stronie internetowej NFZ.

Jak dostać EKUZ i na jaki termin

EKUZ wydawana jest zawsze na wniosek osoby, która wyjeżdża poza granice kraju. Wniosek taki powinien być złożony w wojewódzkim oddziale NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Oddziałów takich jest u nas po jednym w każdym województwie z ich siedzibą mieszczącą się w stolicy danego województwa.
Wniosek powinien zawierać:

  • dane osoby, która wyjeżdża
  • określenie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (zatrudnienie, studia, świadczenia emerytalno-rentowe itd.)
  • dane osoby, która opłaca składkę
  • cel wyjazdu (pobyt czasowy, szukanie pracy, w celu podjęcia pracy itp.)
  • wszelkie informacje dotyczące wyjazdu
  • określenie sposobu odbioru karty.

Jednak wypełnienie tego formularza to nie wszystko. Trzeba załączyć do niego dokumentację świadczącą o prawie do ubezpieczenia. Lista załączników jakie trzeba dostarczyć znajduje się na drugiej stronie formularza o wydanie karty. Trzeba mieć również przy sobie ksero dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
Standardowa ważność EKUZ to dwa miesiące. Kartę EKUZ odnowić po upłynięciu tego czas. Kartę z dłuższym okresem ważności mogą otrzymać emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, studenci i uczniowie ze względu na rodzaj przysługujących uprawnień, .
Wydanie Karty nie wiąże się jakąkolwiek opłatą. O ile wniosek o wydanie karty zostanie złożony osobiście w wojewódzkim oddziale NFZ, karta najpewniej zostanie wydana od ręki i na miejscu. W przypadku gdy wniosek o wydanie karty zostanie wysłany pocztą, będzie trzeba na nią poczekać.
Należy mieć również na uwadze fakt, że w okresie wakacyjnym liczba wnioskodawców zwiększa się i czas oczekiwania na EKUZ może ulec wydłużeniu więc warto zadbać o to nieco wcześniej.

About Author: admin