Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Indywidualny wybór ubezpieczenia dodatkowego. Zmienna wysokość stawki lu stała. Comiesięczne opłaty możliwe do regulowania. Bezpłatny dostęp do opieki medycznej. Publiczna służba zdrowia. Dodatkowe polisy zdrowotne dla zwiększenia bezpieczeństwa i opieki.

Zawarcie umowy

Osoby, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, mogą dobrowolnie ubezpieczyć się za pomocą złożenia odpowiedniego wniosku w NFZ. Należy w tym celu zgłosić się do oddziału wojewódzkiego NFZ z dokumentem tożsamości, dokumentem potwierdzającym wygaśnięcie ostatniego ubezpieczenia, wypełnionym wnioskiem o dobrowolne ubezpieczenie, wypełnionym drukiem zgłoszenia do ubezpieczenia oraz pismem zawierającym informacje o adresie zamieszkania i numerze PESEL.

Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawierana jest na czas nieokreślony. Jedynym warunkiem koniecznym, aby zawrzeć umowę o ubezpieczenie jest miejsca zamieszczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowe opłaty i wysokość składki

Jeśli osoba, która chce się ubezpieczyć nie miała zachowanej ciągłości ubezpieczenia, wówczas obowiązują ją dodatkowe opłaty na rzecz NFZ. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od okresu w którym osoba nie była ubezpieczona i wynosi odpowiednia od 20 do 200 % dochodów.

Wysokość składki nie jest stała i zmienia się każdego roku. Obliczając jej kwotę bierze się pod uwagę wysokość miesięcznych dochodów, jednak składka nie może być niższa niż kwota odpowiadająca przeciętnej miesięcznej pensji w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, która jest ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny. Składkę należy opłacić do 15. dnia następnego miesiąca, uiszczając opłatę za poprzedni miesiąc.

About Author: p.w.