Długotrwałe i uporczywe przewlekanie postępowania.

Decydując się na kupno polisy ubezpieczeniowej pod uwagę bierzemy przede wszystkim szybkość likwidacji szkody i termin wypłaty odszkodowania. Są to dwa bardzo istotne dla nas czynniki. Od Towarzystwa Ubezpieczeniowego oczekujemy sprawnej i sprawiedliwej oceny sytuacji, jak i szybkiego naprawienia zaistniałej szkody. Niestety nie zawsze naprawa pojazdu lub wypłata kompensaty następuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Postępowanie likwidacyjne ciągnie się w nieskończoność, a my często nie do końca zdajemy sobie sprawę ile taki proces powinien trwać.

Termin wypłaty odszkodowania

O terminie, w którym ma obowiązek nastąpić wypłata odszkodowania stanowi  art.817 kodeksu cywilnego.  Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, wypłacić poszkodowanemu należną mu kompensatę. Wysokość odszkodowania ustalana jest podczas postępowania wyjaśniającego. W trakcie jego trwania ubezpieczyciel dokumentuje wszystkie niezbędne informacje, które pomogą ustalić co było przyczyną zdarzenia i jakie straty zostały w związku z nim poniesione. Może również dojść do sytuacji, w której pojawią się problemy z ustaleniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W tym przypadku odszkodowanie zostanie nam wypłacone dopiero w ciągu 14 dni od daty kiedy wyjaśnienie zaistniałych okoliczności było możliwe. Jest to jedyny wyjątek kiedy postępowanie może się przedłużyć.

Przyczyny przewlekania postępowania

Mimo jasnych ustaleń prawnych, bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy po upływie wyznaczonego czasu wypłaty odszkodowania nie otrzymujemy należnych nam pieniędzy. Jest wiele różnych powodów wyjaśniających taki bieg sytuacji. Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe podają w Ogólnych Warunkach Umowy inne terminy otrzymania przez poszkodowanego kompensaty niż te, które wyznacza kodeks cywilny. Przeważnie ma to miejsce w przypadku, gdy posiadamy ubezpieczenie Autocasco dla pojazdu, który został skradziony. Jednak większość OWU zawiera tą samą regułę 30 dni. Często postępowanie przedłuża się także z powodu trudności z ustaleniem faktów jasno podkreślających o pełnej odpowiedzialności za szkodę Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Nasz pojazd zaraz po szkodzie musi zobaczyć i ocenić rzeczoznawca. Istotną rolę w całym postępowaniu stanowi jego opinia, na którą także musimy czekać.

Dochodzi także do sytuacji, w której aby ustalić dokładne szczegóły okoliczności szkody, prowadzone jest postępowanie karne. Ubezpieczyciele czekają więc z wypłatą odszkodowania aż do jego wyjaśnienia.  Na szczęście Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10.01.2000r. podkreśla, że art. 817 § 2 k.c. nie daje prawa ubezpieczycielowi do przerwania postępowania likwidacyjnego na czas trwania postępowania karnego. Należy więc przede wszystkim pamiętać, że mimo wszelkich trudności i sprzeczności, Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno wywiązać się z kodeksowych 30 dni na wypłatę odszkodowania. Wyjątkiem mogą być tylko i wyłącznie szczególne sytuacje, w których ubezpieczyciel powinien udowodnić, że rzeczywiście wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze szkodą było niemożliwe.

About Author: MG