Czy wezwać policję gdy doszło do kolizji.

Trzeba odróżnić obowiązek powiadomienia o wydarzeniu, które rodzi skutki ubezpieczeniowe a obowiązek wezwania policji na miejsce zdarzenia.  Ustawa Prawo o ruchu drogowym (art. 44 ust. 2 pkt. 1) nakłada na uczestnika kolizji obowiązek powiadamiania policji wyłącznie w przypadku, gdy  w ofiara wypadku jest ranna lub nie żyje. W takim przypadku osoba kierująca pojazdem  ma ustawowy obowiązek wezwać na miejsce zdarzenia policję oraz udzielić ofiarom wypadku pierwszej pomocy a także co ważne wezwać pogotowie ratunkowe.

W tym kontekście warto się również przyjrzeć ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o Ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 16 ust. 1 pkt 3):
Art. 16.
1. W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o którym mowa w art. 4 pkt 1-3, osoba uczestnicząca w nim, z uwzględnieniem ust. 2, jest obowiązana do:
1) przedsięwzięcia wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, starania się o złagodzenie skutków   zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych,
2) zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody,
3) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.
Jasno więc wynika z tego, że muszą wystąpić powyżej określone okoliczności aby wezwanie policji na miejsce wypadku było obligatoryjne.
Tags: ,
About Author: admin